Home  >เกี่ยวกับสถานี

เกี่ยวกับสถานี

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสสียง “เสียงสามยอด” จังหวัดเชียงใหม่
 
         กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ประชาชนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการโดยเฉ
 
พาะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน
 
จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นมาเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชา
 
ติไปสู่ประชาชน โดยมี พล.ต.ต.สำราญ กรัดศิริ ผู้บังคับการกองปราบปราม
 
ในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อตั้ง
 
ในปี พ.ศ.2502 จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานีวิทยุฯ จากกรมประชาสัมพันธ์
 
และได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากกรมไปรษณีย์โทรเลขให้ใช้คลื่นความถี่ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ 1170
 
กิโลเฮิร์ส โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” มีชื่อย่อของสถานีฯ คือ “สสส.”
 
ปี พ.ศ.2528 กองบังคับการปราบปราม ได้รับอนุญาตจาก
 
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2528
 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ็ฟ.เอ็ม.อีกจำนวน 3 สถานีคือ
 
ที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่
 
สถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอ็ฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.75
 
เม็กกะเฮิร์ส เริ่มดำเนินการออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2528 เป็นต้นมา ณ อาคารเลขที่
 
302 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 
ดำเนินการออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนผังทำเนียบผู้บริหาร