Home  >  ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยงกลุ่มล้่านนา

อ่าน 700 ครั้ง


     นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และจังหวัดเชียงราย ในโอกาศลงพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยได้ให้แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาว่า มีจุดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ตลอดจนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องเร่งผลักดันโครงการสำคัญเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์หลักให้เห็นชัดเจนตามวิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยเน้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเน้นเรื่องการสร้างการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง จัดทำเป็นแผนระยะยาว 10 ปี บูรณาการการทำงาน 8 กระทรวง ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านถนนหนทาง สนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวที่วางไว้ และดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดมาประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยแก่นักท่องเที่ยว

     ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดถึง 15.4 ล้านคน รายได้เกือบ 1.2 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโต 7% โดยคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการกระจายการพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวรองและเพิ่มกิจกรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึ้น พัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ มีการสร้างแอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวศึกษาหาข้อมูลก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ และประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาได้หารือร่วมกัน คือ ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน เช่น การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถยนต์ ต้องมีการอบรมพนักงานขับรถ เป็นต้น อีกกลุ่มหนึ่ง คือ จิตอาสา จะเป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่ง พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายปีแห่งการสร้างเจ้าบ้านที่ดี ใช้หลักเกณฑ์การชี้วัดให้ครอบคลุมการดูแลนักท่องเที่ยว เช่น การมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่เพียงพอ การลดอุบัติเหตุภายในจังหวัด การลดปัญหาอาชญากรรม ปริมาณขยะ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว คือ การสร้างการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?