Home  >  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย เรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 872 ครั้ง


     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ที่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว และในช่วงบ่ายสันเดียวกันได้ไปบรรยายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้รักสามัคคี ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     มล.ปนัดดา กล่าวว่า ปวงชนชาวไทยควรน้อมนำหลักคิด "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานไว้นำไปปฏิบัติ ด้วยเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ซึ่งเป็นคุณงามความดีคนของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต เจียมเนื้อเจียมตัว คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพัน ไม่คบคนด้วยฐานะ ไม่หลงลืมตัว อย่าทำอะไรผลีผลามโดยขาดการยั้งคิด
ในทางกลับกันต้องมีความรอบคอบในการประพฤติปฏิบัติตน แม้แต่การใช้ Social Media ก็ต้องใช้เพื่อสร้างสรรค์ ใช้โพสต์เพื่อ Insight Out ด้วยจิตใจของเราเอง โดยไม่ก้าวล่วง ละเมิด ใส่ร้าย หรือด่าว่าผู้อื่นด้วยถ้อยคำรุนแรง ขอให้คำนึงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ "ครู" ซึ่งควรยกย่องให้เป็นบุพการีของเรา รองจากบิดามารดา
     ดังนั้น หากทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้า "ศาสตร์พระราชา" จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
     ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งผลักดันและขยายผลนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษาจำนวนมากนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ผลักดันนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ด้าน คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และการยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
     โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ รวมทั้งประเทศชาติ มีความสำนึก และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนยึดถือและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?